Privacybeleid

Het doel van dit Privacybeleid (“Beleid”) is te verduidelijken hoe HR Technical Solutions de persoonsgegevens (“gegevens”; “persoonlijke gegevens”; “informatie”) van gebruikers, prospects, klanten (d.w.z. rechtspersonen), vertegenwoordigers van klanten, sollicitanten, partners en leveranciers (“betrokkenen”, “u”/”uw”) verwerkt, die we verzamelen of die u aan ons verstrekt.

We verzoeken u om het aandachtig te lezen zodat u onze praktijken rond uw
persoonsgegevens en de manier waarop we ze gebruiken begrijpt.

Het maakt deel uit van onze algemene voorwaarden en is van toepassing wanneer u toegang hebt tot onze diensten (zoals bepaald in deze algemene voorwaarden) of ze gebruikt. Als u ervoor kiest om de gegevens waar wij om vragen niet te verstrekken, is het mogelijk dat we u al onze diensten niet kunnen leveren.

In dit Privacybeleid vindt u informatie over:

 1. De identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
 2. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen (bronnen)?
 3. Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen we en voor welke (doeleinden)?
 4. Rechtsgronden
 5. Ontvangers van uw persoonsgegevens
 6. Overdracht van uw persoonsgegevens
 7. Onderaannemers
 8. Uw rechten met betrekking tot gegevens
 9. Bewaring van uw persoonsgegevens
 10. Beveiliging van persoonsgegevens
 11. Bijwerken van het Beleid
 12. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

1. DE IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is: HR Technical Solutions, met maatschappelijke zetel te rue François Stroobant, 30, 1050 Elsene (België), en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0782.533.939 (“HRTS”, “wij”, “ons”, “onze”). Door onze website https://offr.be/ te bezoeken, aanvaardt U de praktijken beschreven in dit Beleid.

U kunt contact met ons opnemen op hetzelfde adres als hierboven, of per e-mail op: info@offr.be.

2. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN (BRONNEN)?

Afhankelijk van de aard van uw relatie met HRTS kunnen we uw gegevens, direct of indirect, op verschillende manieren verzamelen:

 • Als onderdeel van en tijdens commerciële, contractuele en precontractuele relaties met betrokkenen;
 • Als onderdeel van de dienstverlening;
 • Bij het uitvoeren van onze activiteiten onder de Act zijn we verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Wanneer persoonlijke gegevens rechtstreeks door u worden verstrekt of met uw toestemming worden verzameld;
 • Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, post, bericht, online formulieren of op een andere manier; of
 • Wanneer u onze website bezoekt: https://offr.be/ (de “website”).

We kunnen ook informatie verzamelen op websites van derden (bv. LinkedIn, enz. wanneer u bij ons solliciteert.). Tot slot verzamelen we ook informatie die we van andere bronnen ontvangen. We werken samen met derden (waaronder bijvoorbeeld toezichthoudende autoriteiten, enz.) die informatie met ons kunnen ons delen.

3. WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE EN VOOR WELKE (DOELEINDEN)?

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze relatie met de betrokkenen. De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten ondermeer:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) voor het beheer van onze contracten (bv.: beheer van bestellingen, levering, uitvoering van de dienstverlening of levering van het goed, facturen en betalingen), om u diensten te verlenen die omschreven zijn in een met u gesloten contract (de algemene verkoopvoorwaarden), om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren, om uw klant- of prospectbestand te beheren, om uw informatieaanvragen te behandelen;
 • Technische/elektronische gegevens (waaronder het IP-adres waarmee uw computer met het internet is verbonden, het type en de versie van de browser, de tijdzone, het type en de versie van de browserplug-in, het besturingssysteem en het platform, de gebruikersnaam van uw apparaat) tijdens uw bezoek aan onze website, voor het toepassen van onze IT-ondersteuning en het detecteren en voorkomen van fraude en IT-veiligheidsinbreuken;
 • Professionele identificatiegegevens (professionele functie, professioneel adres, enz.), voor het beheer van onze relaties met onze leveranciers en om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons, en om u de informatie en diensten te verstrekken die u van ons vraagt;
 • Gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website (de bezochte pagina’s, de links waarop u geklikt hebt, de tijd die u op een pagina hebt doorgebracht, enz.), op geaggregeerde wijze verwerkt en enkel met het doel de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest efficiënte manier wordt weergegeven voor u en uw computer/apparaat;
 • Gegevens van professionele aard (bv. professionele verantwoordelijkheden, naam, werkplaats) met doel uw kandidatuur te onderzoeken en te evalueren wanneer u via onze website of een site van derden (bv. LinkedIn) solliciteert;
 • Salaris- en belastinggegevens (bv. informatie over fiscale en sociale voordelen, inclusief het bedrag, de betalingsfrequentie, eerdere verhogingen, bonussen om u onze diensten te leveren);
 • Gewone gegevens (bv. uw naam, voornaam en e-mailadres) om contact met u op te nemen voor direct-marketingdoeleinden, in voorkomend geval met uw toestemming,
  om u uit te nodigen voor evenementen, om u geschikte en gepersonaliseerde marketingcontent aan te bieden die u kan interesseren;
 • Algemene informatie over u wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, post, telefoon of een ander communicatiekanaal, bijvoorbeeld om al uw uw vragen/verzoeken te beantwoorden;
 • Gegevens over betalingsopdrachten (bijv, de naam en andere identificatiegegevens van de klant, het land van bestemming van de betalingstransactie, het bedrag en de valuta van de betalingstransactie; het internationale bankrekeningnummer (IBAN) wanneer de bankrekening wordt geïdentificeerd met een IBAN-code, of de overeenkomstige bankrekeningcode, indien van toepassing) om de bron van betaling te verifiëren; u in staat te stellen op het platform te betalen; een bankkaart te kunnen toevoegen om te betalen; de facturatie te beheren en voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de betaling van een prestatie;
 • Gegevens over u die we uit andere bronnen ontvangen en die verwerkt moeten worden in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van de HRTS rechten (inclusief het vaststellen van onze aansprakelijkheid); om herstructureringsoperaties van ondernemingen uit te voeren; voor interne en externe audits; of voor het beheer van geschillen met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. We verzamelen uw gegevens ook om onze algemene voorwaarden af te dwingen, en een record bij te houden, inclusief het gebruik van uw gegevens om te analyseren of u deze hebt geschonden (bijvoorbeeld door fraude), wat kan leiden tot het deactiveren of beëindigen van onze diensten als we daartoe gerechtigd zijn; en om onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen na te komen.

Als we uw persoonsgegevens van tijd tot tijd moeten verwerken voor een ander doel dan hierboven vermeld, zullen we u daarvan op de hoogte stellen, binnen de grenzen van de wet en voor zover wettelijk vereist.

De informatie die wij verzamelen wordt door ons opgeslagen, gebruikt en beschermd in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – “AVG”), en alle overeenkomstige of gelijkwaardige nationale wetgeving of verordening in België.

4. RECHTSGRONDEN

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van volgende wetsgronden:

 • De uitvoering van een overeenkomst (algemene voorwaarden) waarbij u partij bent, of de uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst op uw verzoek (art. 6(1), b) AVG). Bv.: om algemene vragen over onze diensten of algemene voorwaarden te beantwoorden;
 • De behartiging van onze rechtmatige belangen, ervan uitgaande dat deze belangen niet zwaarder doorwegen dan uw fundamentele fundamentele rechten en vrijheden (art. 6(1), f) AVG). Bv.: we gebruiken uw persoonsgegevens om uw voorkeuren te kennen om onze diensten beter te personaliseren, fraude te voorkomen en onze website te beveiligen;
 • De uitvoering van een wettelijke verplichting of reglementaire vereiste waaraan wij onderworpen zijn (art. 6(1), c) AVG), voor zover van kracht en van toepassing, inclusief alle wijzigingen, aanpassingen of vervangingen die van tijd tot tijd plaatsvinden (bv.
  facturatie of belasting; geschillenbeheer met klanten en andere betrokkenen) ;
 • Uw toestemming (art. 6(1), a) AVG). Als u bijvoorbeeld vooraf formeel toestemming hebt gegeven voor de verwerking, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen. In dit geval kunt u de toestemming die u ons hebt gegeven op elk moment intrekken. Houd er echter rekening mee dat gegevensverwerking toegestaan blijft zolang er geen bezwaar is gemaakt.

Wij onderwerpen betrokkenen niet aan besluitvormingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking met rechtsgevolgen voor hen of hen op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treffen.

Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van uw gegevens kunnen ondermeer zijn dat we onze contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen of éen of meer verplichtingen volgens de toepasselijke wetgeving schenden (bv. boekhoudkundige, fiscale of financiële wetgeving).

5. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U geeft ons toestemming om uw gegevens te delen of over te dragen aan ontvangers voor zover nodig en toegestaan door de geldende wetgeving en voor de hierboven in Sectie 3 beschreven doeleinden, waaronder:

• Onze interne afdelingen, indien en voor zover dat nodig is om bepaalde wettelijke verplichtingen na te komen of om onze rechtmatige belangen te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor interne administratieve doeleinden;
• Onze (handels) partners, waaronder onze leveranciers en belanghebbenden;
• Overheidsinstanties (waaronder gerechtelijke- en regelgevende instanties) indien van toepassing;
• Onze professionele adviseurs (bv. advocaten, consultants) indien van toepassing;
• Dienstverleners die verband houden met de aanwerving;
• Onze IT-dienstverleners;
• Leveranciers van analyse- en zoekmachines die ons helpen onze website te verbeteren en optimaliseren (bv. Google) ;
• Banken en verzekeraars;
• Hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde in geval van een geschil waarbij u betrokken bent;
• Overheidsinstanties die gemachtigd zijn om inzage te krijgen in uw gegevens of uw gegevens te verkrijgen;
• Externe dienstverleners in het kader van het beheer van onze commerciële relatie met u (bv. voor bepaalde verzenddiensten van reclame of het voeren van onze enquêtes bij u);

Tot slot zullen we uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden:

• Bij verkoop of aankoop van een bedrijf of activa, waarbij we uw persoonsgegevens aan de verkoper of potentiële koper van dat bedrijf of die activa kunnen verstrekken;
• Indien we verplicht zijn uw gegevens bekend te maken of te delen om aan enige wettelijke verplichting te voldoen of om de rechten, eigendom of veiligheid van HRTS of derden te beschermen. In dit geval kunnen we de gegevens uitwisselen met de overheidsinstanties (waaronder gerechtelijke overheden, politie en regelgevers) in geval van bijvoorbeeld een cyberincident;
• Indien deze bekendmaking noodzakelijk is voor het bereiken van een van de doeleinden vermeld in Sectie 3 van dit Beleid.

6. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

HR Technical Solutions zal uw gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“) overdragen.

Mocht dit toch het geval zijn, dan zullen we ervoor zorgen dat deze gegevens worden beschermd door passende beschermingsmaatregelen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de wetten van het land van bestemming inzake persoonsgegevens die een passend niveau van gegevensbescherming waarborgen, de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules inzake gegevensbescherming of bindende bedrijfsregels.

Als u meer informatie wenst over de overdracht van uw persoonsgegevens en/of de toegepaste beschermingsmaatregelen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: info@offr.be.

7. ONDERAANNEMERS

Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze onderaannemers uw gegevens verwerken in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

Zo zorgen we ervoor dat onze onderaannemers zich er onder meer toe verbinden uw gegevens enkel volgens onze instructies te verwerken, geen andere onderaannemer in te schakelen zonder onze toestemming, de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, te garanderen dat personen die gemachtigd zijn inzage te krijgen in uw gegevens onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen, en ons bij te staan in het opvolgen van uw verzoeken over de uitoefing van uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

8. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENS

Afhankelijk van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Deze rechten kunt u uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals vermeld in Sectie 12.

 • Het recht om geïnformeerd te worden. U hebt het recht om op een duidelijke, transparante en begrijpelijke manier geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken en over uw rechten. Daarom geven we u al deze informatie in dit Beleid;
 • Het recht op inzage. U hebt het recht om de persoonsgegevens die we over u bewaren in te zien. We willen dat u op de hoogte bent van de informatie die we van u hebben en u de mogelijkheid geven om na te gaan of we uw gegevens verwerken volgens de wetten inzake gegevensbescherming;
 • Het recht op de beperking van de verwerking. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te “blokkeren” of op te schorten. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kunnen we uw gegevens nog wel opslaan maar niet meer gebruiken;
 • Het recht op rectificatie. Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om rectificatie ervan aan te vragen;
 • Het recht op gegevenswissing. U hebt het recht om uw gegevens te laten wissen.
 • Het recht op gegevenswissing (of het “recht op vergetelheid” ) is echter niet absoluut en is onderworpen aan specifieke voorwaarden. We kunnen uw gegevens bewaren voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk blijft om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan HRTS is onderworpen of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
 • Het recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens beheren of verwerken bij de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit : De
  Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact(at)apd-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Als wij uw gegevens uitdrukkelijk op basis van uw toestemming verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te ontvangen, zodat u ze kunt hergebruiken voor uw eigen doeleinden in andere diensten;
 • Het recht van bezwaar tegen verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor een specifiek doel op “gronden die verband houden met uw specifieke situatie”, behalve in het geval van direct marketing, waartegen u zonder reden bezwaar kunt maken;
 • Het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming onderworpen te worden. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een volledig geautomatiseerd besluit, d.w.z. een besluit waarbij geen menselijke tussenkomst is die (effectief) bijdraagt aan het besluit en het besluit dus niet kan wijzigen. Wij nemen geen volledig geautomatiseerde besluitvorming over betrokkenen;

Gelieve echter te noteren dat we bepaalde informatie kunnen bewaren, bijvoorbeeld voor juridische of administratieve doeleinden.

Voor alle bovenstaande verzoeken stuurt u ons een e-mail aan info@offr.be, met als onderwerpregel “gegevensbeschermingsverzoek”, waarbij u een kopie (voorkant) van uw identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs (bv. uw rijbewijs) voegt, om te voorkomen dat onbevoegden uw persoonsgegevens kunnen inzien, wijzigen of verwijderen. We zullen zo snel mogelijk gevolg geven aan uw verzoek. Indien langer dan een maand (vanaf ontvangst van uw verzoek) nodig is om op uw verzoek te reageren, brengen we u hiervan op de hoogte

9. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Voor het bepalen van de relevante bewaartermijnen en tenzij hieronder anders vermeld, houden we rekening met factoren zoals:

• Onze contractuele verplichtingen en rechten in verband met de betrokken gegevens;
• De wettelijke verplichtingen, onder de toepasselijke wetgeving, om gegevens te bewaren voor een bepaalde periode;
• De verjaringstermijnen krachtens de toepasselijke wetgeving;
• Onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking wanneer we een afwegingstest hebben uitgevoerd;
• Het gevoelig karakter van de gegevens;
• De richtlijnen van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten; veiligheidsredenen (bv. de beveiliging van onze informatiesystemen);
• In verband met een huidige of toekomstige gerechtelijke procedure, met inbegrip van elk verzoek tot openbaarmaking door een rechtbank of bevoegde autoriteit.

Tenzij:

• De verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is met betrekking tot een lopend of mogelijk geschil (bv. om een rechstvordering in te stellen of te onderbouwen), in welk geval wij uw persoonsgegevens bewaren tot de afloop van dit geschil; en/of
• De bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (bv. voor fiscale doeleinden), in welk geval wij uw persoonsgegevens bewaren zolang deze verplichting dit vereist.

10. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen aangepaste technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een beveiligingsniveau dat afgestemd is op de risico’s die gepaard gaan met de verwerking van uw gegevens. We hebben bijvoorbeeld redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige toegang. We volgen de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat gegevens niet, onopzettelijk of onrechtmatig, vernietigd, verloren, gewijzigd, ongeoorloofd openbaar of ongeoorloofd toegankelijk gemaakt worden.

11. BIJWERKEN VAN HET BELEID

We behouden ons het recht om dit Beleid van tijd tot tijd bij te werken. Alle wijzigingen die we zullen aanbrengen worden op deze pagina gepubliceerd en zonodig per e-mail aan u bekendgemaakt. Controleer deze pagina regelmatig om te zien of het Privacybeleid gewijzigd of bijgewerkt is. Het feit dat u deze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in het Beleid zijn gepubliceerd, geeft aan dat u deze wijzigingen aanvaardt.

In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid tussen een bepaling van dit Beleid en een bepaling van een ander HRTS beleid of document met betrekking tot gegevensverwerking, prevaleert de bepaling van dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 8 april 2022.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, kunt u deze schriftelijk sturen naar het volgende adres: HR Technical Solutions – Juridische Dienst, of via e-mail naar info@offr.be.

Wil je het bespreken?

Wil je meer weten over onze diensten? Plan vandaag een demo in.

Praat met ons team

Hoeveel kost het?

Schat de prijs voor je bedrijf met onze intuïtieve prijstool.

Ontdekken